നിര്‍ധനരെ പഠനത്തിനു സഹായിക്കൂ.... ജ്ഞാന ദാനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകൂ....

Sponsorship

SPONSORSHIP


SPONSORING ONE STUDENT
FEES DETAILS FOR ( 1Year)
STUDY MATERIALS
Rs 3500/-
STITCHED UNIFORM DRESS (2 Pair)
Rs 1300/-
TUITION FEES
Rs 3700/-
COMPUTER, EXAMINATION FEE
AND CO - CURRICULAR ACTIVITIES

Rs 3500/-
TOTAL
Rs 12000/-
 
YOU CAN SPONSOR ANY EXPENSE
SECRETARY 

SARASWATHY VIDYANIKETHAN HIGH SCHOOL

CHENGAMANAD P.O

ERNAKULAM DISTRICT

KERALA STATE 

SOUTH INDIA

PIN-683 578
PHONE- 0484 2477930

E-Mail : svnups@gmail.com


OUR BANK >

  FEDERAL BANK  ACCOUNT NO: 15790100024180

 IFSC CODE   FDRL 0001579

 

 Banner