നിര്‍ധനരെ പഠനത്തിനു സഹായിക്കൂ.... ജ്ഞാന ദാനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകൂ....

Facilities


Facilities

Science lab for Physics, Biology, 
Mathematics lab, 
Language lab, 
Computer lab, 
Library, 
Physical Education, 
“Panchanga shikshanam”
Photos
Labs
Shisu vatika
Garden
Programs
Vehicles