നിര്‍ധനരെ പഠനത്തിനു സഹായിക്കൂ.... ജ്ഞാന ദാനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകൂ....

Contact US

 SECRETARY 
SARASWATHY VIDYANIKETHAN HIGH SCHOOL
CHENGAMANAD P.O
ERNAKULAM DISTRICT
KERALA STATE 
SOUTH INDIA
PIN-683 578
PHONE- 0484 2477930

E-Mail : svnups@gmail.com


OUR BANK >
  FEDERAL BANK 
 ACCOUNT NO: 15790100024180 
IFSC CODE   FDRL 0001579